Kvaliteetne pakkumine võib hõlmata töökohta, väljaõpet, praktikat või täiendusõpet ning seda kohandatakse vastavalt konkreetsele vajadusele ja olukorrale. EL-i liikmesriigid kinnitasid noortegarantii põhimõtte aprillis 2013 (nõukogu soovitus).

Noored on hetkel Euroopa Parlamendis alaesindatud — saadikute keskmine vanus on 65 aastat. Omades suurt austust nende inimeste elukogemuse suhtes, pean siiski tõdema, et noorema põlvkonna teemasid oskavad käsitleda noored ikka ise kõige paremini.

Töötukassa peaks toetama noorte tööhõivet

Noored on tööturul riskigrupp ja neil on tihtipeale vähese töökogemuse tõttu keerulisem tööd leida. Ettevõtetele peab andma võimaluse taotleda palgatoetust noortele alates kolmandast kuust. See maandaks riske, mida tööpakkuja võtab ning annaks noorele võimaluse saada varem tööle, säilitada tööharjumused ning omandada töökogemus.

Kui on olemas meetmed, mida rakendada, peab neid ka noortele kommunikeerima. Kuigi Töötukassa teeb seda ka praegu, ei ole paljud noored endiselt pakutavatest võimalustest teadlikud.

Noorteni jõuab info läbi sotsiaalmeedia ning lisaks peab koostööd tegema koolidega, seda nii ürituste kui ka ühiskonna- ja karjääriõpetuse tundide raames. Töötukassa kodulehel tuleb eraldi välja tuua võimalused nii töötutele kui ka teistele noortele, kes võivad lähiajal silmitsi seista töötuks jäämisega.

Noored ettevõtjad vajavad mentoreid

Selleks, et noori inspireerida saama ettevõtjaks, mitte ihalema sooja kohta näiteks mõnes riigiasutuses, oleks vajalik toetusvõrgustik. Selles võrgustikus juhendaks alustajaid juba kogenud ettevõtjad ja eksperdid. Seejuures annavad ettevõtjad ja eksperdid noortele ettevõtlusalast
nõu olenemata sellest, millises faasis on noore äriidee, alustav või arenev ettevõte. Noore probleem peab saama lahenduse ning ta peab teadma, kelle poole oma probleemidega pöörduda saab.

Koolikohustuse tõstmine aitab kindlasti kaasa tööpuuduse vähendamisele

Üks võimalikke lahendusi noorte tööpuuduse vähendamiseks on koolikohustuse tõstmine kuni 18. eluaastani või kuni kutsekvalifikatsiooni saavutamiseni. Sellisel juhul tuleb riigil pöörata suuremat tähelepanu erivajadustega õpilastele, kes kuuluvad koolist väljalangevuse riskigruppi.

Kas see kõik on üldse Eestis aktuaalne?

Eestis räägitakse pigem tööjõupuudusest kui tööpuudusest ja näiteks Lõuna-Euroopas väga terav probleem justkui meid ei puuduta. Siiski, noortegarantii üks eesmärke on mentorluse ja haridusprogrammi kaudu suunata noori valime erialasid, mis haakuvad kaasaja tööjõuturu vajadustega. Praegu õpitakse ikka veel liiga palju humanitaaralasid, mis peale kooli lõppu võivad kahjuks tööta jätta, samas oleks võimalik kutsekoolis omandatud konkreetsete oskuste või reaalainete haridusega töökohta vabalt valida.