Tõevälja uuringust selgus, et vanemate enda hinnatud panus ning laste teadmised matemaatikas ja soov pingutada on vastastikku seotud. Samas võivad need seosed emade ja isade vahel erineda.

„Kui laste matemaatikateadmised olid kehvemad, kaldusid nii emad kui ka isad põhjendama laste edu matemaatikas rohkem nende enda pakutud abiga,“ selgitas Paula-Karoliina Tõeväli.

Samas võib see, et lapse edu taga on tema jaoks välised tegurid, näiteks vanemate abi, nende tulemusi matemaatikas negatiivselt mõjutada.
Seevastu lapse edu selgitamine tema enda võimekuse abil võib matemaatikas saavutatavaid tulemusi toetada. „Kui emad pidasid lapse edu põhjuseks lapse võimekust, olid nende teadmised matemaatikas aasta hiljem paremad,“ selgitas uurija. „Kui aga rohkem enda panust, olid lapse matemaatikateadmised aasta hiljem madalamad.“

Selgus aga huvitav tõik, et laste pingutamise seost eduga märkisid ainult isad. „Isad, kes arvasid, et nende lapsed pingutavad ka keerulisemate ülesannete lahendamisel ja ei loobu kergesti, hindasid hiljem edu korral rohkem laste võimekust,“ selgitas Tõeväli. „Kui isad põhjendasid laste edu (võimekusele tuginedes) osaliselt laste koduse õpikäitumisega, siis emade puhul selliseid seoseid ei ilmnenud.“

Laste pingutamine, hinnatuna nii vanemate kui ka õpetajate poolt, oli vastastikuselt seotud ka laste matemaatikateadmistega. „Näib, et kui lapsed on ülesannete lahendamisel püsivamad ning pingutavad rohkem, õpivad nad tõenäoliselt rohkem ja saavutavad paremaid tulemusi,“ sõnas Tõeväli. Õnnestumised ja edukogemused omakorda toetavad edasisi pingutusi ning püsivust.

Uuringu tulemused viitasid ka sellele, et pingutamine ja püsivus ka keerulisemate ülesannete lahendamisel on oluline nii kodutööde tegemisel kui ka klassiruumis õppides.

Uurimuses osales 735 last, nende emad ja isad ning õpetajad. Andmeid koguti kahel korral, teise klassi lõpus ning aasta hiljem, kolmanda klassi lõpus. Mõlemal korral viidi lastele läbi matemaatikatest ja vanematel paluti täita kirjalik küsimustik. Laste pingutamist hindasid nii nende õpetajad kui ka vanemad.

Uuringu tulemused on kirjas teadusartiklis "Relations among parental causal attributions and children’s math performance and task persistence", mille autorid on Paula-Karoliina Tõeväli ja Eve Kikas.

Loe rohkem matemaatika õppimisest Tallinna ülikooli kodulehelt.