Suurepärased on nii teadustöö keskkond kui ka rahvusvaheline koostöö, eraldi rõhutatakse ülikooli teadlaste Maarja Kruusmaa, Peter Andreksoni ja Tarmo Uustalu uurimistöö kõrget taset ja tsiteeritavust.

Raport toob esile, et nii uurimisteemade kui ka muude tegevuste valikul on TTÜ IKT teadlastel alati olulisel kohal ühiskonna teenimine. Näiteks on algatatud Eesti e-hääletamise tarkvara auditeerimine ning osaletakse aktiivselt NATO küberkaitse õppuste läbiviimises. Ülikooli IKT teadlased osalevad poliitikakujundamisel nii Eestis kui ka Euroopa Liidus. Nad on aktiivsed osalised avalikes diskusioonides, mis puudutavad infotehnoloogia tulevikku, uute tehnoloogiate eeliseid ja sellega seotud ohtusid.

TTÜ IT teaduskonna dekaani prof. Gert Jervani sõnul on meeldiv saada sõltumatu kinnitus teadmisele, et mitmed TTÜ teadusgrupid on rahvusvaheliselt väga kõrgel teaduslikul tasemel. „Selle selgeks väljenduseks on näiteks mitmed suured rahvusvahelised teadusprojektid, mida meie teadlased juhivad. Samas toob aruanne selgelt esile ka kitsaskohad, mis on seotud ennekõike Eesti riikliku teadusrahastuse ebastabiilsusega ning riigi poolt loodud doktoriõppe süsteemi puudustega,“ kinnitas prof Jervan.

TTÜ on tugev rahvusvaheline tehnoloogiaülikool ning juhtiv tehnoloogiaülikool Balti riikides. Raporti koostajad julgustavad suurendama ülikooli globaalset haaret, mille hea näitena toob raport esile TTÜs juba pakutavad magistriõppe programmid, mis on juba suures enamuses rahvusvahelised.

Suurepäraseks hinnatakse ka Tehnikaülikooli asukohta, eriti lähedust Teaduspark Tehnopolile.

TAUST
Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia-alase teaduse 2014. aasta sihtevalveerimise raporti rahvusvaheline komisjon hindas aasta jooksul IKT alast teadus- ja arendustegevust Tallinna tehnikaülikoolis, Tartu ülikoolis, Tallinna ülikoolis, Cybernetica AS-s, TAKides ELIKO ja STACC ning keemilise ja bioloogilise füüsika instituudis.

Sihtevalveerimine on teadus- ja arendustegevuse välishindamine, mida korraldatakse teadus- ja arendustegevuse strateegiliste arengukavade või muude teaduspoliitiliste otsuste ja meetmete ettevalmistamiseks või nende mõjude ning rakendamise hindamiseks ja analüüsimiseks. Evalveerimise teema, osalejad, läbiviijad ja täpsema korralduse kinnitab haridus- ja teadusminister. Sihtevalveerimisel osalevad teadus- ja arendusasutused, mille tegevust on hindamisele eelnenud aastal finantseeritud riigieelarvest.

1918. aastal asutatud TTÜ on Eesti ainus tehnoloogiaülikool, mille unikaalsus peitub tehnika, loodus-, täppis-, sotsiaal- ja terviseteaduste sünergias. TTÜ vastutab inseneride ja tehnikateadlaste järelkasvu tagamise eest. Ülikoolis on üle 13 000 üliõpilase, ligikaudu 700 õppejõudu ja rohkem kui pooltuhat teadustöötajat, TTÜ vilistlaste arv ulatub 65 000-ni. Rohkem kui 50 hektaril laiuv TTÜ linnak hõlmab 72 ehitist. Lisaks kaheksale teaduskonnale asuvad siin IT Kolledž ja Tallinna Teaduspark, mis koondab üle 150 kõrgtehnoloogia ettevõtte. TTÜ-l on eraldiseisvad kolledžid Kuressaares, Tartus, Kohtla-Järvel ja Tallinnas, ülikooli uusimaks kolledžiks on Eesti Mereakadeemia. Üliõpilastele pakutakse suurepärast tudengi- ja kultuurielu, ülikooli majutus- ja sportimisvõimalused on ühed parimad Põhja-Euroopas.