Haridus- ja teaduminister Mailis Reps ütles: “Oskus teha koostööd ja koos kaaslastega probleeme lahendada aitab noorel inimesel nii õpingutes kui tööelus hästi hakkama saada. On ootuspärane, et õpihimulisemad ja paremate valdkondlike teadmistega õpilased on ka meeskondlikus probleemilahendamises paremad”.

Uuringust selgus, et tüdrukud on tugevamad meeskondlikult probleemide lahendamises, poisid individuaalselt. Probleemilahendamises on paremad need õpilased, kes on motiveeritud, õpivad rõõmuga, on käinud lasteaias ja saavad hästi läbi õpetajate ning koolikaaslastega, lisaks õpivad positiivse õhkkonnaga koolis. Samuti suhtlevad nad sõpradega nii sotsiaalmeedias kui tavaelus ning kodus täidavad ka omi kohustusi. Ka nende vanemad tunnevad lapse päeva ja tegemiste vastu huvi. Samuti on paremad meeskonnas probleemi lahendajad need õpilased, kes kasutavad arvutit küll suhtlemiseks kuid mängivad vähem arvutimänge.


Väljavõte OECD PISA 2015 Collaborative Problem Solving raportist. Siin tabelis on kokku pandud testi ja taustaküsimustiku andmed, kust tuleb välja negatiivne seos meeskondliku probleemilahendamise võimekuse ja arvutimängude mängimise vahel. Need, kes mängivad palju arvuti- või videomänge, on koostöö tegemises halvemad.

Uuringust tuli ka välja, et meeskondliku probleemilahendamise oskusega on tüdrukud paremad, eriti eestikeelsetes koolides.
PISA 2015 test viidi Eestis läbi täies mahus elektrooniliselt. Uuringu peamine fookus oli loodusteadustel, lisaks testiti õpilaste teadmisi matemaatikas ja oskusi funktsionaalses lugemises ning õpilaste meeskondlikku probleemilahendusoskust. Probleemilahendamise ülesande puhul oli üheks meeskonnaliikmeks õpilane, kelle sooritust hinnati, teised kaks kuni neli meeskonnaliiget olid nö virtuaalsed kaasõpilased ehk arvutisimulatsioonid.

Meeskondlikku probleemilahendusoskust defineeritakse kui õpilase võimet olla tõhusalt kaasatud protsessi, mille käigus kaks või enam meeskonnaliiget üritavad lahendada probleemi, ühendades oma teadmised, oskused ja jõupingutused, et jõuda lahenduseni.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid