TLÜ siht: rahvusvaheline teadusülikool


TLÜ siht: rahvusvaheline teadusülikool
Katrin NiglasTLÜ

Toetudes pisut rohkem kui kümnendi jooksul tugevaks tervikuks koondunud kõrgkoolide ja teadusasutuste mitmetahulisele kompetentsile oleme Tallinna Ülikooli ambitsioonikaks sihiks seadnud kujuneda rahvusvaheliseks teadusülikooliks, mis on diskussioonile avatud ning suhtub ümbritsevasse vastutustundlikult.

Esmajoones soovime oma kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse läbi toetada Eesti jätkusuutlikku arengut, aidata kaasa aktuaalsete probleemide määratlemisele ja lahendamisele ülikooli fookusvaldkondades, väärtustades sealjuures eesti teaduskeele hoidmist ja arendamist.

Äsjane välishindamine aitas meil oma teadustegevuse tugevaid ja arendamist vajavaid külgi näha rahvusvahelises võrdluses. Kõigis kolmes hinnatud valdkonnas, milleks on humanitaarteadused ja kunstid, sotsiaalteadused ning loodusteadused, leidis rahvusvaheline hindamiskomisjon palju esiletõstmist väärivat.

Meie teadusliku kvaliteedi ja mõjukuse näitajad on olnud selges kasvutrendis, mis väljendub nii kõrgetasemeliste publikatsioonide arvus kui ka osakaalus. Ülikoolis on mitmed uurimisrühmad, kelle teaduslikku ekstsellentsust ning võimekust konkurentsipõhist rahastust hankida saab ka rahvusvahelises võrdluses eeskujuks seada.

Meie teadlaskonda iseloomustab hea sooline tasakaal ning noorte ja alustavate teadlaste kaasatus ka teaduse juhtimise tasandil. Samas peame jätkuvalt pingutama suurendamaks maailma tipptasemele jõudvate publikatsioonide hulka ning püüdlema uurimisrühmade kriitilise massi ja ühtlasemalt kõrge kvaliteedi poole läbivalt kõigis ülikoolile olulistes valdkondades.

Seotud lood:

Ülikooli tugevuseks saame pidada inspireerivat akadeemilist keskkonda, mille keskmes on suundumus suurema interdistsiplinaarsuse ja rahvusvahelisuse poole. Eestvedajateks on siinkohal Tallinna Ülikooli tippkeskused, mille tegevus on suunatud eelkõige meie parimate uurimisrühmade sidususe ning jätkusuutlikkuse suurendamisele. Teiselt poolt oleme loonud nüüdisaegse ja atraktiivse teaduse taristu, mis hõlmab nii loodusteaduslikke laboreid, sotsiaalteadlastele vajalikke andmebaase kui ka mitmeid väärtuslikke kollektsioone ja kogusid (Arheoloogia teaduskogu, Lotmani semiootikvaramu).

Seatud eesmärkide saavutamise potentsiaali on suurendanud ülikoolis läbi viidud põhjalikud struktuursed muutused ning projektipõhise rahastuse hankimist soodustav finantsmudel. Muutunud väliskontekstist lähtuvalt oleme ümber kujundamas akadeemiliste töötajate karjäärimudelit, pidades silmas, et see motiveeriks nii kõrgetasemelist teadustööd kui ka teadlaste panustamist õppe- ja ühiskonnasuunalisse tegevusse.

Ja mis eriti oluline – Tallinna Ülikooli teadlased ei tee oma tööd “elevandiluust tornis”. Tunnustavalt on esile tõstetud meie teadlaste panust poliitikate kujundamisse ning nende valmidust dialoogiks avalike huve teenivate organisatsioonidega.

Paljudel juhtudel on teadustöö teravik suunatud nii, et tulemusi saab rakendada erinevate eluvaldkondade arendamisel, olgu selleks siis koolisüsteemi ja õpetamise, keskkonna, tervise või kultuuri ja loometegevusega seotud küsimused ning sõlmkohad. Panustame oluliselt ka kodulinna Tallinna arengusse. Kõik see kokku loob hea intellektuaalse keskkonna, mis toetab nii kogenud kui ka oma teadlasteed alles alustavaid teadlasi.